غرفه هاي ويژه

براساس مصوبه و دستورالعمل شرکت سهامي نمايشگاههاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران ، از تيرماه 95 غرفه هاي جلوي دربهاي ورودي (جزيره و کنار) سالنها که از موقعيت مکاني مناسبتري نسبت به ساير غرفه ها برخوردارند به عنوان غرفه ويژه تلقي ميشوند و هزينه اجاره بهاء آنها تا دو برابر بيشتر از ساير غرفه ها ميباشد .

بنابراين متقاضيان مشارکت دردومین نمایشگاه بین المللی صنایع آموزشی و دستاوردهای مدارس و مراکز غیر دولتی که تمايل به در اختيار گرفتن غرفه هاي ورودي سالنها در گروه کالايي مربوط به خود را دارند نيز مشمول اين دستورالعمل و تعرفه هاي مربوط به آن خواهد بود.

غرفه هاي ويژه تا پيش از اين در اختيار حاميان مالي نمايشگاهها قرار ميگرفت و حاميان نيز از امتيازات خاص اسپانسرشيپ نمايشگاه برخوردار ميشدند که هم اينک بخشي از اين امتيازات ميتواند به غرفه ويژه تخصيص يابد . بنابراين متقاضيان غرف ويژه درصورت تمايل ميتوانند از اين امتيازات برخوردار گردند .

تعداد و ابعاد غرف ويژه ، براساس نقشه و مختصات هر سالن متفاوت است . بنابراين ممکن است در يک سالن چند غرفه ويژه و در سالن ديگر تنها يک غرفه ويژه در نظر گرفته شود و حتي اين امکان نيز محتمل است که بعضي از سالنها اصولاً فاقد غرفه ويژه باشند .

متقاضيان غرفه هاي ويژه مي بايد در فرم پيش ثبت نام نمايشگاه تمايل خود را به در اختيار گرفتن اين غرفه ها اعلام نمايند . بديهي است در هرگروه کالايي در صورت وجود درخواستهاي مازاد بر تعداد غرف ويژه موجود ، اولويت زماني ثبت نام نهايي ملاک عمل قرار خواهد گرفت و متقاضياني که زودتر مراحل ثبت نام خود را انجام داده باشند از اين امتياز برخوردار خواهند شد .