اهداف نمایشگاه

  • معرفی دستاوردها و موفقیت های مدارس ومراکز غیردولتی به آحاد جامعه مبتنی بر رویکردهای متنوع خدمت رسانی در حوزه تعلیم وتربیت.
  • ارائه دستاوردهای ورود تکنولوژی های نوین به عرصه آموزش وتحولات ایجاد شده در این زمینه.
  • تقویت رویکرد پژوهش محوری و مهارت آموزی در مجموعه مدارس غیردولتی.
  • کمک به توسعه کمی و کیفی مدارس و مراکز غیردولتی و افزایش سهم بخش غیردولتی در راستای تحقق اهداف اسناد بالا دستی وسند تحول بنیادین آموزش وپرورش.
  • ارائه ایده های نوین آموزشی و تربیتی در جهت دست­یابی به اهداف متعالی تعلیم و تربیت.
  • تبادل دانش وتجربیات مؤسسان، مدیران ومعلمان در امر مدرسه داری، تولید محتواهای آموزشی به منظورکمک به ارتقای کیفیت وتوانمندی های مدارس.
  • معرفی وارائه خدمات ومحصولات شرکت های دانش بنیان واستارت آپ های آموزشی.
  • ایجاد تعامل بین مدارس غیردولتی وارائه کنندگان خدمات، صاحبان صنایع، محصولات و تولیدات آموزشی.
  • افزایش سطح نشاط وامید درفضاهای آموزشی وتقویت روحیه مشارکت، کارگروهی ومسئولیت پذیری در بین دانش آموزان.
  • معرفی وارائه فناوری های نوین جهت اداره بهتر مدارس ومراکز غیردولتی به منظور تسهیل یادگیری و موفقیت دانش­آموزان.