الف. اصول و ملاحظات حاکم برحضور اشخاص حقیقی و حقوقی درنمایشگاه:

 1. موضوع فعالیت اشخاص با ماموریت های آموزش و پرورش و خدمات مدرسه در ارتباط باشد.
 2. شرط حضور مجموعه مدارس و مراکز غیر دولتی و آموزشگاه های علمی آزاد دارا بودن مجوز از سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش است.
 3. سایرشرکت کنندگان در نمایشگاه نیز می بایست از مراجع ذیربط، مجوز فعالیت داشته باشند.
 4. موضع فعالیت اشخاص با اهداف وسیاست های کلی برگزاری نمایشگاه مرتبط باشد.
 5. اشخاص وموسسات وشرکت ها تا حد امکان یک یا چند محصول یا خدمت نوآورانه مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت را در نمایشگاه عرضه نمایند.
 6. محصول و خدمت موردنظر اشخاص و موسسات و شرکت ها جهت معرفی نمایشگاه با رویکرد تسهیل و ارتقای خدمات آموزشی وتربیتی مدارس ارائه گردد.
 7. موسسات و شرکت هایی که درحوزه فناوری های نوین فعالیت دارند با اولویت و تسهیلات ویژه درنمایشگاه حضور خواهند یافت.

ب. فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و شرکت های گروه هدف جهت دعوت و حضور در نمایشگاه:

 1. مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی و سایر واحدهای آموزشی تحت پوشش آموزش و پرورش
 2. معلمان، متخصصان، نویسندگان و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت.
 3. موسسات ارائه کنندگان خدمات نرم افزاری و سخت افزاری.
 4. پلتفورم های ارائه خدمات آموزشی.
 5. موسسات پژوهشی، مراکز خدمات و تولید محتوای آموزشی.
 6. تولیدکنندگان تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی و وسایل کمک آموزشی.
 7. تولیدکنندگان بازی های فکری، آموزشی.
 8. مراکز و موسسات آموزش نیروی انسانی.
 9. مراکز روان شناسی و خدمات مشاوره.
 10. مراکز ارائه کننده خدمات اردویی وگردشگری.
 11. تولید و توزیع مواد غذایی.
 12. کتب و انتشارات.
 13. تولید کنندگان وتوزیع کنندگان لوازم التحریر.
 14. تولید و توزیع پوشاک مدارس.
 15. خدمات حمل و نقل مرتبط با کارکرد مدارس.
 16. بانک ها، بیمه ها وموسسات مالی و سرمایه ای.
 17. صنایع خلاق، دانش بنیان ها واستارت آپ ها.