اولین نمایشگاه دستاوردهای مدارس و مراکز غیردولتی و صنایع آموزشی وابسته